Visie en missie

Samen leren voor het leven

Op Kindcentrum De Heijberg staat zin in leren centraal en worden de mogelijkheden van elk kind voorop gezet. Dit is het uitgangspunt waarmee elke dag de leerkrachten en het ondersteunend personeel de ruim 400 leerlingen tegemoet treden, zodat elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

De leerlingen beleven plezier in het leren en ontdekken en worden creatief geprikkeld en cognitief uitgedaagd. Dit gebeurt onder meer door in te spelen op de behoeftes en 

vaardigheden van de individuele leerlingen met gedifferentieerd onderwijs en vakleerkrachten voor muziek, crea, gym en meerbegaafde leerlingen. Zo kunnen talenten optimaal ontplooien en worden life skills ontwikkeld.

Door betrokkenheid en vertrouwen worden de leerlingen sociaal-emotioneel voorbereid op de toekomst. Daarnaast bieden de Christelijke normen en waarden een stabiele richtinggevende basis voor onze omgang met elkaar in een steeds veranderende maatschappij.

Visie jonge kind

Op Kindcentrum De Heijberg staat bij het jonge kind het spelend leren centraal. Jonge kinderen leren wanneer ze spelen. De leerkrachten stimuleren de ontwikkeling door vanuit inleving en verbondenheid met kinderen het spel te verdiepen en verrijken. Wij willen van het spelend leren naar het lerend spelen in groep 3.  
 
Wij gaan met de jonge kinderen aan de slag met een beredeneerd aanbod met hulpmiddelen (OVM/List/EDI/realistische hoeken). Onder een beredeneerd aanbod verstaan we een thematisch onderwijsaanbod van betekenisvolle, samenhangende activiteiten, op basis van vooraf gestelde leer-en ontwikkelingsdoelen. Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van kinderen. De leerkracht zet in wat hij of zij nodig acht bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. 

Wij werken in de klas met realistische hoeken met spullen/materialen die de kinderen herkennen uit het dagelijkse leven. Deze hoeken zorgen voor verbinding van het spel met het dagelijkse leven van het jonge kind. In de klas/ op de gang hebben wij een huishoek, daarnaast is er vaak een themahoek aanwezig (bijv. restaurant/winkel). Er ontstaat interactie tussen de twee verschillende hoeken. In de huishoek kan nog steeds het basis, huiselijke spel gespeeld worden, maar er kunnen daarnaast uitstapjes gemaakt worden naar de themahoek. Zo leren de kinderen door het spel in de hoek de wereld om zich heen te begrijpen. 

De jonge kinderen beleven plezier in het spelend leren met een beredeneerd aanbod en worden creatief geprikkeld. Zo kunnen onze jonge kinderen hun talenten optimaal ontplooien. Door betrokkenheid en vertrouwen worden de kinderen sociaal-emotioneel voorbereid op de toekomst. 

Plezier

Onze leerlingen en het team gaan met plezier en gemotiveerd naar school en de opvang.

ontplooiing en prikkelend

Op Kindcentrum De Heijberg worden de kinderen creatief geprikkeld en cognitief uitgedaagd. Kinderen en het team krijgen alle ruimte om hun talenten optimaal te ontplooien.

betrokken

De leerlingen, ouders en het team van De Heijberg zijn actief betrokken bij, het (christelijk) onderwijs in en om de school. Iedereen draagt een steentje bij zodat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

vertrouwen

Op De Heijberg bouwen wij aan het vertrouwen van de kinderen. In veiligheid en met respect krijgen de kinderen de ruimte om hun persoonlijke identiteit te laten groeien.

ontwerp en realisatie: Impuls