Overgang naar het voortgezet onderwijs

Op Kindcentrum De Heijberg staat zin in leren centraal en worden de mogelijkheden van elk kind voorop gezet. Sommige kinderen komen al naar de inpandige peuterspeelzaal en doorlopen de basisschool tot en met groep 8 op De Heijberg. Andere kinderen stromen op een later moment in.

In de acht groepen van de basisschool wordt toegewerkt naar het voorbereiden van de leerlingen op het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt door de leerlingen creatief te prikkelen en cognitief uit te dagen, door in te spelen op de behoeftes en vaardigheden van de individuele leerlingen met gedifferentieerd onderwijs en vakleerkrachten voor muziek, crea, gym en meerbegaafde leerlingen. Zo kunnen talenten optimaal ontplooien en worden life skills ontwikkeld.

Daarnaast worden de leerlingen sociaal-emotioneel voorbereid op de toekomst en bieden de christelijke normen en waarden een stabiele, richtinggevende basis.

Het voortgezet onderwijs
Na De Heijberg kunnen de leerlingen doorstromen naar school met een beroepsgerichte leerweg of een theoretische leerweg. Onder een beroepsgerichte leerweg worden het VMBO Basis (BL) of VMBO Kader (KL) gerekend. Onder de theoretisch leerweg worden VMBO TL (voorheen MAVO), de HAVO en het VWO gerekend. Na deze vormen van voortgezet onderwijs is het mogelijk door te stromen naar vakopleidingen op het MBO, het HBO (hoger beroepsonderwijs) of de universiteit

Hoe komt het advies tot stand?
Elk schooljaar wordt de vooruitgang van de leerlingen gemonitord door observatie van de leerkrachten en door toetsen. Bij het bepalen van het uiteindelijke schooladvies voor het voortgezet onderwijs wordt verder specifiek gekeken naar de leerhouding- en vaardigheden van de leerling. Ook wordt gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, de resultaten van de CITO-toetsen, het ontwikkelingsprofiel en een globaal beeld van de rapporten. Daarnaast wordt input gevraagd aan eerdere leerkrachten, directie en de interne begeleiders.

Het advies
Aan het einde van groep 7 krijgen de leerlingen, in een gesprek met de ouders en de leerkracht(en), een voorlopig schooladvies.

In groep 8 volgt vervolgens een definitief schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Ook dit advies wordt verder toegelicht in een persoonlijk adviesgesprek met de leerling, ouders en leerkracht(en). In het voorjaar volgt nog de eindtoets. Op basis hiervan kan het advies mogelijk nog worden heroverwogen.

Oriëntatie
Veel leerlingen bezoeken in groep 7 al open dagen van middelbare scholen. Dit kan helpen bij het vormen van een beeld dat past bij de leerling. Eind groep 7 is het (voorlopig) schooladvies bekend en kunnen de potentiele scholen worden bezocht, passend bij het advies van de leerling. In het voorjaar  van groep 8 kunnen de leerlingen zich vervolgens aanmelden bij de scholen van hun voorkeur en passend bij het definitief schooladvies. Dit niveauadvies is bindend in de overstap naar het voortgezet onderwijs. Een leerling kan dus niet worden aangemeld voor een school voor voortgezet onderwijs die niet past bij het basisschooladvies. In Rotterdam is door alle besturen en scholen een plaatsingswijzer opgesteld, zodat zo veel mogelijk kinderen in staat zijn naar de school van hun keuze te gaan. Meer informatie over de overstaproute is hier te vinden. Meer informatie over het exacte proces en de data wordt in groep 8 aan de ouders en leerlingen gegeven.

ontwerp en realisatie: Impuls