Begeleiding van leerlingen

Op Kindcentrum De Heijberg streven we ernaar dat ieder kind zin in leren heeft en houdt. Hiervoor is het creëren van een veilige (leer)omgeving belangrijk, waarin elk kind kan zijn wie hij/zij is. We gaan daarom uit van de onderwijsbehoeften van het kind. De ontwikkeling van de kinderen wordt nauwkeurig gevolgd. De resultaten hiervan worden geanalyseerd en vervolgens wordt het onderwijsaanbod aangepast. We streven ernaar dat elke leerling maximaal profiteert van het onderwijsaanbod en talenten optimaal worden ontwikkeld. De groepsleerkracht is hierbij verantwoordelijk voor een planmatig aanbod voor de leerlingen en de groep.

Ondersteuning
Over het algemeen worden spelling, taal en rekenen klassikaal gegeven op vijf verschillende niveaus, waarvan drie in de groep. Het laagste en hoogste niveau wordt buiten de groep vormgegeven door gespecialiseerde ondersteuners en begeleiders.

Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid het onderwijsaanbod aanpassen. Dit kan betekenen dat de leerstof anders wordt aangeboden of dat wordt gewerkt aan een betere afstemming (regels, afspraken, interactie leerling-leerkracht/leerling-groep, etc.). Het effect hiervan wordt minstens drie keer per jaar besproken met de intern begeleiders door middel van groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. De vorderingen en het hieruit volgende aanbod worden dan besproken op kind- en groepsniveau.

Wanneer de basisaanpassingen niet toereikend zijn, wordt er met de intern begeleider besproken wat er nodig is om beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften. In eerste instantie wordt er gekeken naar de mogelijkheden binnen het team (co-teaching, inzet specialisten), vervolgens kan buiten het team naar mogelijkheden worden gekeken.

Ook voor leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken op het cognitieve vlak wordt extra ondersteuning gegeven. De Prisma klassen bieden onderwijs op maat voor de meer begaafde leerlingen. Dit gebeurt door opdrachten aan te bieden, die net even anders zijn dan in de reguliere groep om de executieve functies verder te kunnen ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld de volgende opdracht: ‘Ontwerp een park op schaal waarbij rekening gehouden wordt met verschillende leeftijdsgroepen’ of de filosofische vraag: ‘Wat gebeurt er als er geen regels zouden zijn?’ Zowel de creatieve als de analytische als de praktische denker kunnen hierbij hun talenten inzetten en ontwikkelen.

Interne Begeleiding
Op De Heijberg zijn twee intern begeleiders (ib-ers), een voor groep 1 t/m 4 en een voor groep 5 t/m 8. De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en hebben coördinerende, coachende en begeleidende taken. Zij ondersteunen leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Er zijn regelmatig gesprekken met de groepsleerkrachten waarbij zowel de groep als geheel en individuele kinderen worden besproken. Daarnaast voert de intern begeleider regelmatig klassenbezoeken uit om de leerkracht te coachen in het didactisch en pedagogisch handelen.

Elk kind heeft een dossier waarin individuele handelingsplannen,
groepsoverzichten, groepsplannen, rapportkaarten, verslagen van leerlingbesprekingen en verslagen van gesprekken met ouders bewaard worden.

De intern begeleiders onderhouden contacten met de buitenschoolse hulp, waaronder school maatschappelijk werk (SMW), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), logopedisten, cesartherapeuten, etc. Daarnaast is er regelmatig contact met de schoolcontactpersoon van het Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO), een samenwerkingsverband van 21 schoolbesturen, gericht op het bieden van passend onderwijs. Er kan vanuit PPO ondersteuning plaatsvinden op het gebied van onderwijs (bijvoorbeeld bij moeite met lezen, rekenen of leren), hoogbegaafdheid, wanneer er sprake is van een lichamelijke beperking heeft of wanneer er begeleiding nodig is op het gebied van gedrag.

ontwerp en realisatie: Impuls