Privacy

Op Kindcentrum De Heijberg gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). De gegevens verwerken wij in het kader van onze wettelijke onderwijstaak en de overeenkomst met u als ouder om uw kind te onderwijzen.

In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht. Het niet verstrekken van deze gegevens heeft geen negatieve gevolgen voor het onderwijs en de positie van de leerling op onze school.

De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat de Heijbergschool onderdeel uitmaakt van Stichting Opwijs, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid. Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen.

De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Met de externe partijen die gegevens van onze school gebruiken zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om de privacy te waarborgen. Als er leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen. Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. 

Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief vragen wij bij de inschrijving toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken (wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal). Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. We zullen u er in de schoolgids jaarlijks aan herinneren wat uw rechten zijn met betrekking tot gegeven toestemming.

De Heijbergschool maakt gebruik van e-mail en Social Schools om ouders op de hoogte te stellen van nieuws. Bij het sturen van e-mail wordt gebruik gemaakt van de ‘bcc’-optie zodat uw adres niet ongewenst wordt gedeeld. Wij vragen u om rekening te houden met de privacy van andere ouders en leerlingen.  Wij verzoeken u als ouder om niet ongevraagd foto’s of video’s van schoolactiviteiten te delen waarop naast uw kind(eren) ook andere leerlingen staan, om de privacy van leerlingen te waarborgen.

Voor vragen over het privacybeleid van De Heijberg, het corrigeren of het verwijderen van gegevens en het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de schooldirecteur. We bewaren de gegevens over uw kind tot 5 jaar na het verlaten van de school, tenzij de wet anders verplicht. De Heijberg gaat uiterst voorzichtig om met de gegevens van uw kind. Wanneer u toch het gevoel heeft dat zaken anders geregeld moeten worden kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (zie hieronder). In het uiterste geval kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dat kan via de website van de Autoriteit.

Belangrijke Contactgegevens

Heijbergschool

Heijbergstraat 2-4
3055 PP Rotterdam 
010-418 2199
administratie@heijbergschool.nl

Bestuur Opwijs
(verantwoordelijk voor de AVG)
Bergse Linker Rottekade 315 
3056 LK Rotterdam 
010-351 0026
info@stichtingopwijs.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Chris de Beer 
079-362 3629 
c.debeer@privaty.nl

ontwerp en realisatie: Impuls