Ouderbetrokkenheid

Als Kindcentrum De Heijberg zijn we trots op de betrokkenheid van de ouders en kinderen bij de school en de opvang. Op verschillende momenten in het schooljaar en voor verschillende activiteiten wordt de hulp van ouders gevraagd en gewaardeerd.

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk advies- en instemmingorgaan binnen Kindcentrum De Heijberg. De MR bestaat uit een bevlogen groep van drie ouders en drie leerkrachten. Per jaar komt de MR vijf keer samen om te vergaderen met de directie. De taak van de MR is om mee te denken en/of beslissen over bepaalde schoolzaken zoals de vakantieregeling, de sollicitatieprocedures van nieuwe leerkrachten en de besteding van het schoolgeld. De MR krijgt zowel mondelinge als schriftelijke informatie van de directie en het koepelbestuur. Daarnaast is de MR ook actief als het gaat om bijzondere gebeurtenissen of initiatieven tussendoor waarvoor aandacht of advies wordt gevraagd. Meer informatie over de MR is hier te vinden.

Activiteiten commissie
De Activiteiten Commissie (AC) bestaat uit een groep van zeer betrokken ouders die bij diverse vieringen en feesten op school ondersteuning biedt, zoals het schoolfeest, feestdagen en de musical. Zij versieren ook de school voor diverse feesten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen/lente en het jaarlijkse schoolfeest. Tijdens het schoolfeest verzorgen ze bovendien de catering.

Gebedsgroep
Aansluitend bij de christelijke identiteit van De Heijberg, is er een groep ouders die maandelijks samen komt als gebedsgroep. Als gebedsgroep vinden zij het waardevol te mogen bidden en danken voor zowel het personeel als de leerlingen van de Heijbergschool. Elk jaar komt er een gebedsdoos in alle klassen langs, waarin (anoniem) gebedspunten kunnen worden gestopt. Daarnaast kunnen ouders en kinderen gebedsbriefjes deponeren in de brievenbus in de hal tegenover de lerarenkamer (onder de brievenbus van de vertrouwenspersoon).

Klassenouders
Iedere groep heeft een of meerdere klassenouders. De klassenouders zijn het aanspreekpunt voor de leerkracht als er ondersteuning van ouders benodigd is. Zij regelen bijvoorbeeld het vervoer naar excursies en worden bij sommige festiviteiten gevraagd om mee te helpen. De klassenouders beheren de klassenpot en zorgen voor een kaart of kleinigheidje bij bijvoorbeeld geboortes of ziekte. Ook regelen zij aan het einde van het jaar een klassenuitje voor de groep.

Luizenouders
Op iedere basisschool komen wel eens luizen voor binnen een groep. Zo snel mogelijk na een vakantie worden de kinderen door luizenouders gecontroleerd op hoofdluis. Wanneer in een groep luizen zijn geconstateerd bij een kind, wordt de ouder gewaarschuwd. In dat geval wordt u gevraagd om uw kind op te halen en de haren te behandelen en ´besmetting´ van andere kinderen, voor zover mogelijk, te voorkomen. De leerkracht zal via Social Schools een mededeling versturen dat er luizen in de groep zijn aangetroffen. Met een goede aanpak kunnen de luizen zo snel mogelijk bestreden worden! Wilt u ook meehelpen met de luizencontrole laat het dan even weten aan de administratie.

Overblijfouders
Tijdens het overblijven eten de kinderen met de groepsleerkracht hun lunch. Het buitenspelen wordt begeleid door twee professionals die spel bevorderen, begeleiden en toezicht houden. Daarnaast lopen er dagelijks minimaal vijf overblijfouders rond die ook toezicht houden en/of het spel begeleiden. Als overblijfouder krijgt u een kleine vergoeding en jaarlijkse cursussen (waaronder EHBO). Hebt u interesse om ook als vrijwilliger te helpen, dan kunt u contact opnemen met Heike Smith van de adminstratie van De Heijberg. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers.

ontwerp en realisatie: Impuls