Klachtenregeling

Wij hopen dat elk kind een fijne tijd heeft op De Heijberg. Toch kan het gebeuren, dat u als ouder/verzorger niet tevreden bent of dat er iets fout is gegaan. In de meeste gevallen is een gesprek met de groepsleerkracht of een lid van de directie de eerste stap naar een oplossing. Op De Heijberg is er daarnaast ook een vertrouwenspersoon waar u contact kunt opnemen om de situatie te bespreken.

Kindcentrum De Heijberg is onderdeel van Stichting Opwijs. Stichting Opwijs heeft een klachtenregeling opgesteld. Met de regeling wordt beoogd dat er zorgvuldig met klachten wordt omgegaan, in het belang van de betrokkenen en een veilig schoolklimaat. Elke klacht wordt serieus genomen, maar heeft ook een signaalfunctie die ons kan helpen het onderwijs en de gang van zaken te verbeteren op de school.

Heeft u een klacht?
Het is de bedoeling dat klachten over de gang van zaken op een school tussen leerlingen, ouders, personeel en alle overige bij de school betrokken personen in eerste instantie tussen de betrokkenen, op schoolniveau, worden opgelost. Meestal kan een klacht op deze manier naar tevredenheid worden afgehandeld.

Als u er op school met de leerkracht en/of de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het bestuur van Stichting Opwijs of de landelijke klachtencommissie. In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de schoolcontactpersoon of externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen. 

Waarover wel en niet?
Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie geweld en pesten.

De klachtenregeling is niet van toepassing op klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaan. Deze klachten dienen langs die lijn te worden afgehandeld. Zo kan een klacht m.b.t. schorsing en verwijdering, niet via de klachtenregeling onderwijs worden ingediend.

Contact Kindcentrum De Heijberg 
Het aanspreekpunt voor klachten op de Heijbergschool  is de directie. 

Directie
Jeroen de Bruin, directeur
E-mail: j.debruin@heijbergschool.nl
Telefoon: 010 - 418 2199

Schoolcontactpersoon
Juf Caroline de Kluijver
E-mail: Caroline@heijbergschool.nl

Leerlingen vanaf groep 4 krijgen aan het begin van elk schooljaar voorlichting waar ze terecht kunnen met een klacht. Dat kunnen klachten zijn over pestgedrag zowel lijfelijk, mondeling als digitaal. Ook situaties waarin ze zich onveilig voelen op school of thuis kunnen kinderen in een vertrouwelijk gesprek delen. Hiervoor kunnen ze de vertrouwenspersoon direct aanspreken of via een briefje in de speciaal daarvoor opgehangen brievenbus vragen om een gesprek. Meer informatie over de vertrouwenspersoon is hier te vinden.

Contact Stichting Opwijs
Het aanspreekpunt voor klachten namens het bevoegd gezag is het College van Bestuur. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de afhandeling van klachten. Hier vindt u de volledige klachtenregeling. 

Stichting Opwijs
T.a.v. het College van Bestuur 
Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam

Externe vertrouwenspersoon                                                      Mevr. Annette Gieszen                 vertrouwenspersoon@stichtingopwijs.nl

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs
Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs via 0900-1113111.

Landelijke Klachtencommissie
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
tel. 070-38621697 

ontwerp en realisatie: Impuls